PROMOT – ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o. wspiera KULTURĘ sponsorując KINO NA GRANICY

KS Kuźnia Ustroń

Jesteśmy jednym z głównych sponsorów Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń. Jest to klub z dużymi tradycjami, sięgającymi 1922 roku. Obecnie w klubie szkoli się ponad 240 zawodników i zawodniczek pochodzących głównie z Ustronia oraz pobliskich miejscowości. Głównym celem naszego klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży, zachowując przy tym najwyższe standardy. Poprzez treningi propagujemy zdrowy i aktywny tryb życia a współzawodnictwo ligowe zaszczepia ducha walki sportowej, uczy szacunku do przeciwnika, dzieci i młodzież mają możliwość poczuć smak zwycięstwa i gorycz porażki. Nadrzędnym celem Klubu jest jednak, oprócz czynnego udziału w rozgrywkach ligowych, rozwój sportowych pasji u najmłodszych oraz wychowywania dzieci i młodzieży w duchu sportowej rywalizacji.

www.kskuzniaustron.pl

Stowarzyszenie UNIKAT

Dumnie wspieramy Stowarzyszenie UNIKAT, które skupia się głównie na organizowaniu różnych form pomocy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz promowanie wszelkich działań noszących znamiona twórczości artystycznej. Chcąc zaspokoić realne potrzeby niepełnosprawnych, w 2004 roku utworzono placówkę Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT, który obecnie skupia 30 podopiecznych w 6 pracowniach: plastyczno-graficznej, ceramiki, szkła artystycznego, rękodzieła, komputerowej oraz wspomagania rozwoju. Dzięki dobrze wyposażonym pracowniom oraz profesjonalnej kadrze instruktorskiej tworzymy skuteczny system wsparcia uczestników  w kierunku ich uspołecznienia. Podopieczni WTZ tworzą prace artystyczne i użytkowe, prezentując swoje możliwości na arenie ogólnopolskiej, jako laureaci licznych konkursów i współtwórcy wystaw. Dodatkowo swą obecność zaznaczają, poprzez sprzedaż wyrobów własnych na różnego rodzaju kiermaszach. Radość z sukcesów uczestników WTZ Unikat, będących wynikiem realizowanego od wielu lat określonego profilu działalności, skłania nas do ciągłych poszukiwań, wykorzystywania szans i wspólnego doświadczania. www.wtzunikat.pl

Projekty pro-ekologiczne

Projekt Krok do samodzielności. Idziemy do pracy – kontynuacja,

Projekt “Krok do samodzielności. Idziemy do pracy – kontynuacja”,

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-053E/18-00.

Priorytet IX: włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami psychicznymi z woj. Śląskiego oraz do osób z najbliższego otoczenia ON, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet pozostających w oddaleniu od rynku pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad ON.

Cele projektu:

Celem projektu jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Proj. zakłada podjęcie szeregu działań mających na celu zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mają prowadzić do większej zdolności do podjęcia zatrudnienia i lepszej integracji społeczno-zawodowej tej grupy.

Planowane efekty:

 • powiększenie WTZ o 5 nowych uczestników

 • stworzenie nowej pracowni zawodowej w ramach WTZ

 • wzrost kompetencji cyfrowych beneficjentów

 • wzrost motywacji do rozwoju, kształcenia się i podjęcia zatrudnienia

 • podniesienie kompetencji uczestników projektu poprzez kursy zawodowej

 • zdobycie nowych kwalifikacji przez osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu ? mieszkanie treningowego oraz usługi asystenckie

 • odbycie staży i podjęcie zatrudnienia przez beneficjentów projektu

Wartość projektu: 1 988 254,20

Wkład Funduszy Europejskich: 1 690 016,07

Okres realizacji

02 X 2019 – 31 III 2022

Formy wsparcia

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ich otoczenia.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i osób z zaburzeniami psychicznymi z woj. Śląskiego. Ponadto zostanie udzielone wsparcie 10 osobom z najbliższego otoczenia ON, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet pozostających w oddaleniu od rynku pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad ON.

Rodzaj wsparcia:

a. dla osób niepełnosprawnych:

 • badanie indywidualnego potencjału i wsparcia doradcy zawodowego oraz psychologa (stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju),

 • udział w kursach zawodowych, wsparcie w postaci coachingu,

 • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie staży u pracodawców,

 • trening samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu treningowym,

 • udział w warsztatach i szkoleniach,

 • udział w warsztatach WENDO (dla kobiet),

 • usługi asystenckie.

b. dla rodziców/ opiekunów:

 • badanie indywidualnego potencjału – stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,

 • udział w kursach zawodowych,

 • udział w warsztatach wzrostu umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych,

 • wsparcie w postaci coachingu,

 • konsultacje z psychologiem.