Zrównoważony rozwój

Projekty Unijne

Tytuł projektu: Innowacyjny proces produkcji części dla przemysłu automotive

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i poziomu innowacyjności firmy poprzez stworzenie w pełni zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej do obróbki odkuwek, które są półproduktem koniecznym do stworzenia gotowej części – klamry wtryskiwacza do silników diesla.

Osiągnięcie założonego celu projektu będzie możliwe dzięki opracowaniu i uruchomieniu nowoczesnej linii technologicznej umożliwiającej produkcję klamry. W skład linii wejdzie maszyna do obróbki odkuwek, robot przemysłowy służący do transportu elementów, myjka, stół pomiarowy do kontroli jakości, 3-osiowy manipulator kartezjański. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane w przedsiębiorstwie problemy i zakłada inwestycje w infrastrukturę firmy tj. zakup środków trwałych będących podstawą wdrożenia innowacyjnego i zinformatyzowanego procesu produkcji części dla przemysłu automotive.

Całkowita wartość projektu: 2 128 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 708 750,00 PLN

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego procesu naprawiania narzędzi poprzez utworzenie zrobotyzowanego stanowiska napawania matryc

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy wynikający z utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa dotkniętego kryzysem dzięki wprowadzeniu nowych usług uwzględniających pełna automatyzację procesów produkcyjnych.

Osiągnięcie założonego celu projektu będzie możliwe dzięki opracowaniu i uruchomieniu nowoczesnego stanowiska umożliwiającej zrobotyzowane napawanie matryc, która będzie się składać z robota spawalniczego, systemu do napawania matryc, podgrzewanego stołu, specjalistycznego oprogramowania i opatentowanej technologii.

Całkowita wartość projektu: 713 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 542 070,00 PLN

Dotacja na kapitał obrotowy dla Promot – Zakłady Metalowe Sp. z o.o.

Cele projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na  jaki udzielona jest dotacja

KS Kuźnia Ustroń

Jesteśmy jednym z głównych sponsorów Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń. Jest to klub z dużymi tradycjami, sięgającymi 1922 roku. Obecnie w klubie szkoli się ponad 240 zawodników i zawodniczek pochodzących głównie z Ustronia oraz pobliskich miejscowości. Głównym celem naszego klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży, zachowując przy tym najwyższe standardy. Poprzez treningi propagujemy zdrowy i aktywny tryb życia a współzawodnictwo ligowe zaszczepia ducha walki sportowej, uczy szacunku do przeciwnika, dzieci i młodzież mają możliwość poczuć smak zwycięstwa i gorycz porażki. Nadrzędnym celem Klubu jest jednak, oprócz czynnego udziału w rozgrywkach ligowych, rozwój sportowych pasji u najmłodszych oraz wychowywania dzieci i młodzieży w duchu sportowej rywalizacji.

www.kskuzniaustron.pl

Stowarzyszenie UNIKAT

Dumnie wspieramy Stowarzyszenie UNIKAT, które skupia się głównie na organizowaniu różnych form pomocy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz promowanie wszelkich działań noszących znamiona twórczości artystycznej. Chcąc zaspokoić realne potrzeby niepełnosprawnych, w 2004 roku utworzono placówkę Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT, który obecnie skupia 30 podopiecznych w 6 pracowniach: plastyczno-graficznej, ceramiki, szkła artystycznego, rękodzieła, komputerowej oraz wspomagania rozwoju. Dzięki dobrze wyposażonym pracowniom oraz profesjonalnej kadrze instruktorskiej tworzymy skuteczny system wsparcia uczestników  w kierunku ich uspołecznienia. Podopieczni WTZ tworzą prace artystyczne i użytkowe, prezentując swoje możliwości na arenie ogólnopolskiej, jako laureaci licznych konkursów i współtwórcy wystaw. Dodatkowo swą obecność zaznaczają, poprzez sprzedaż wyrobów własnych na różnego rodzaju kiermaszach. Radość z sukcesów uczestników WTZ Unikat, będących wynikiem realizowanego od wielu lat określonego profilu działalności, skłania nas do ciągłych poszukiwań, wykorzystywania szans i wspólnego doświadczania.

www.wtzunikat.pl

Projekty pro-ekologiczne