Projekty unijne

Spółka wdrożyła następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw:

  • wprowadzenie innowacyjnych metod projektowania wyrobów metalowych w PROMOT ZM Sp. z o. o. (SPOWKP/2.3/4/24/3090)
  • opracowanie niezbędnych dokumentów planistycznych dla poprawy konkurencyjności firmy PROMOT Zakłady Metalowe Sp. z o. o. na rynku krajowym i międzynarodowym (SPOWKP/2.1/10/57/2295)
  • wprowadzenie systemu organizacji produkcji w celu zwiększenia wydajności produkcji oraz redukcji kosztów w PROMOT Zakłady Metalowe Sp. z o. o. (SPOWKP/2.3/4/24/2549)
  • wyposażenie laboratorium badawczego w celu poprawy kontroli jakości w PROMOT Zakłady Metalowe Sp. z o. o. (SPOWKP/2.3/4/24/2548)
  • “Poprawa wydajności procesu technologicznego PROMOT-Zakłady Metalowe Sp. z o.o. zakup oczyszczarki strumieniowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego , realna odpowiedź na realne potrzeby

Poprawa wydajności procesu technologicznego
PROMOT-Zakłady Metalowe Sp. z o.o. zakup oczyszczarki strumieniowej.

Beneficjent:

PROMOT – Zakłady Metalowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WARTOŚĆ PROJEKTU 584.274,60 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 237.510,00 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 znajdują się na stronie

www.rpo.slaskie.pl

Dotacja na kapitał obrotowy dla Promot – Zakłady Metalowe Sp. z o.o.

Cele projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na  jaki udzielona jest dotacja

Tytuł projektu: Innowacyjny proces produkcji części dla przemysłu automotive

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i poziomu innowacyjności firmy poprzez stworzenie w pełni zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej do obróbki odkuwek, które są półproduktem koniecznym do stworzenia gotowej części – klamry wtryskiwacza do silników diesla.

Osiągnięcie założonego celu projektu będzie możliwe dzięki opracowaniu i uruchomieniu nowoczesnej linii technologicznej umożliwiającej produkcję klamry. W skład linii wejdzie maszyna do obróbki odkuwek, robot przemysłowy służący do transportu elementów, myjka, stół pomiarowy do kontroli jakości, 3-osiowy manipulator kartezjański. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane w przedsiębiorstwie problemy i zakłada inwestycje w infrastrukturę firmy tj. zakup środków trwałych będących podstawą wdrożenia innowacyjnego i zinformatyzowanego procesu produkcji części dla przemysłu automotive.

Całkowita wartość projektu: 2 128 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 708 750,00 PLN

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego procesu naprawiania narzędzi poprzez utworzenie zrobotyzowanego stanowiska napawania matryc

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy wynikający z utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa dotkniętego kryzysem dzięki wprowadzeniu nowych usług uwzględniających pełna automatyzację procesów produkcyjnych.

Osiągnięcie założonego celu projektu będzie możliwe dzięki opracowaniu i uruchomieniu nowoczesnego stanowiska umożliwiającej zrobotyzowane napawanie matryc, która będzie się składać z robota spawalniczego, systemu do napawania matryc, podgrzewanego stołu, specjalistycznego oprogramowania i opatentowanej technologii.

Całkowita wartość projektu: 713 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 542 070,00 PLN